School Success Programme – Professional Training for School Success Assistants

  • December 2, 2019

<Vietnamese is below – Tiếng Việt bên dưới>

Training is a regular activity at Ethos. The professional training provides us with an understanding of the different needs of children and how to support them in educational settings. Each of our students has different levels of support needs, so it is essential for us to understand their needs, and hence we are able to develop the supporting plan and work toward the supporting objectives. The continuing professional development programme at Ethos is also a great opportunity for us to practice techniques, ask questions, and receive the help we need to ensure that we are supporting each student effectively.

Collaboration is another important factor that contributes to the success of our support. Supervising, feedback, cooperation, coordination and communication between Programme Director, Coordinator, Supervisor and School Success Assistants are carried frequently. At Ethos, we do not work individually, but as a Team. We place the child at the centre of our services, and we are building consistent support around them.

Tập huấn là một hoạt động thường nhật tại trung tâm Ethos. Chương trình tập huấn chuyên nghiệp cung cấp cho chúng tôi một nền tảng kiến thức về những nhu cầu cần được hỗ trợ khác nhau của trẻ và phương thức để có thể hỗ trợ trẻ trong môi trường giáo dục. Mỗi một học sinh của Ethos đều có mức độ cần được hỗ trợ khác nhau, do đó rất là quan trọng để giáo viên hỗ trợ hiểu được những nhu cầu khác nhau của học sinh, và nhờ vào khối kiến thức này, chúng tôi có thể xây dựng chương trình hỗ trợ trẻ và làm việc cùng nhau để hướng đến những mục tiêu của chương trình hỗ trợ. Huấn luyện chuyên môn liên tục cũng là một cơ hội để chúng tôi có thể thực hành những phương thức, đặt câu hỏi chuyên ngành, và nhận được sự hỗ trợ để đảm bảo rằng chúng tôi đang hỗ trợ các học sinh của trung tâm một cách hiệu quả nhất.

Hợp tác cũng là một yếu tố quan trọng khác góp phần không nhỏ trong sự thành công của chương trình hỗ trợ tại Ethos. Các hoạt động quản lý, phản hồi, cộng tác giữa Giám đốc, Người điều phối, Người quản lý được diễn ra chặt chẽ và thường xuyên. Tại Ethos, chúng tôi không làm việc riêng lẻ mà chúng tôi làm việc như một team. Chúng tôi đặt mỗi học sinh là trung tâm của dịch vụ, và xây dựng một chương trình hỗ trợ thống nhất xung quanh trẻ.

12

11 8 7 2  WhatsApp Image 2019 11 27 At 17.31.23 WhatsApp Image 2019 11 27 At 17.31.22

reviews