All About Me

Ethos is focused on supporting child development. We place your child at the centre of our services and we help to build up the support systems around them. This is All About Me.

As the number of children with different learning needs increases within the educational system, our approach is targeted at ensuring that the systems that support them are capable of working together effectively and efficiently.

A child develops within the family, community and educational systems. In order for a child to be able to move through life independently those around them must be able to understand their needs and adapt to the changes that occur as they grow.

All About Me is aimed at helping your child do what every other child is doing. We believe that consistency and constancy are key to helping your child develop. Everyone that is involved with your child should be using the same strategies all of the time, in all settings. This is the best and quickest way to move your child forward.

In order to build this system of support around your child we offer three areas of service: Know Me, Understand Me and Include Me. Each of these service areas build our knowledge and understanding of your child at home and at school so that we can provide the appropriate support and help them experience success.

Trung tâm Ethos tập trung vào hỗ trợ sự phát triển của trẻ. Chúng tôi đặt trẻ  ở vị trí trung tâm của dịch vụ hỗ trợ và chúng tôi giúp xây dựng dịch vụ hỗ trợ xung quanh trẻ. Đó là Tất cả về Con – All About Me.

Bởi vì càng ngày càng có nhiều trẻ với những nhu cầu học tập khác nhau ở tại môi trường học tập, do đó hướng tiếp cận của chúng tôi là để đảm bảo rằng hệ thống hỗ trợ trẻ có thể làm việc cùng với nhau một cách hiệu quả nhất.

Trẻ sẽ phát triển trong môi trường gia đình, cộng đồng và môi trường giáo dục. Để cho trẻ có thể phát triển một cách độc lập, thì mọi người xung quanh trẻ cần phải hiểu được nhu cầu của trẻ và thích nghi với những sự thay đổi diễn ra khi trẻ lớn lên.

Tất cả về Con – All About Me với tiêu chí hỗ trợ để trẻ có thể thực hiện được những điều mà các trẻ em khác làm. Chúng tôi tin rằng sự thống nhất và nhất quán là chìa khóa để giúp trẻ phát triển. Tất cả mọi người tương tác với trẻ nên dùng cùng một phương pháp trong mọi thời điểm, trong mọi hoàn cảnh. Đó là cách tốt và nhanh nhất để có thể giúp trẻ phát triển.

Để có thể xây dựng được hệ thống hỗ trợ xung quanh trẻ, chúng tôi cung cấp ba hình thức dịch vụ hỗ trợ: Know Me – Biết về Con, Understand Me – Hiểu về Con, và Include Me – Bao gồm Con. Mỗi một lĩnh vực của dịch vụ sẽ xây dựng cho chúng tôi khối kiến thức và sự hiểu biết về trẻ tại gia đình cũng như tại trường để chúng tôi có thể cung cấp hình thức hỗ trợ phù hợp và giúp trẻ đạt được thành công.