Checklist – Is Your Child Ready for School?

 • December 2, 2019

<Vietnamese is below – Tiếng Việt bên dưới>

Use this checklist to see if your child is ready for the move to school in the coming academic year. You may consider teaching your child skills that are not yet in their repertoire or seeking support if your child is not able to carry out a number of these skills. Specialist support may be helpful if your child shows difficulty with skills clustered in one or more areas.

Behaviour

 • Wait in line and walk in line with a group of children
 • Sit quietly while attending to a short story
 • Participate in clean-up activities
 • Ask for help when needed
 • Work in small groups
 • Attempt to complete teacher-assigned tasks
 • Choose free-choice activities
 • Complete free-choice activities

Language and Communication

 • Verbalise their first and last name when asked
 • Complete a two-step simple direction (Put your shoes on and line up)
 • Share comments, ideas or experiences
 • Listen to a variety of stories and participate in follow-up comments
 • Initiate and respond to a few socially appropriate verbal interactions (“Hi”, “What’s your name?”)
 • Participate in informal pretend play with peers (Play house, puppets, role playing etc.)
 • Identify body parts (back, stomach, head, legs, facial features, etc.)
 • Ask for help by raising hand

Self-Care Skills

 • Use appropriate bathroom skills (flush toilet, wash hands, dressing, etc.)
 • Dress self (shoes, clothes, swimmers)
 • Take care of own belongings (put hat or water bottle in bag etc.)

Preacademics

 • Count 1 to 10
 • Demonstrate one-to-one correspondence with one to five concrete objects
 • Experience with identifying, matching, and sorting objects
 • Match and sort according to colour, size and shape
 • Recognise their printed first name
 • Match printed letters and numbers
 • Recognise letters of the alphabet by name
 • Identify and name basic colours
 • Experience singing the alphabet song

Fine Motor Skills

 • Attempt to grip crayons, markers, and pencils correctly
 • Hold scissors correctly and cut along a line
 • Copy, draw, and reasonably trace a line, circle, square, and triangle
 • Attempt to write their first name
 • Able to engage in tactile experiences with water, sand, clay, finger painting, etc.
 • Complete simple manipulative activities such as puzzles, beads, Lego, and so on

Gross Motor Skills

 • Experience with rolling, jumping, standing on one foot, galloping, skipping, hopping, and swinging
 • Throw and catch large and small balls
 • Use playground equipment (climb, go down slides, swing, etc.)
 • Experience with group movement and music activities

For further information on how we can help your child get ready for school, please contact Vy at vy@ethosasia.com

Hãy sử dụng checklist này để xem con của bạn đã sẵn sàng cho việc đến trường trong năm học sắp tới. Bạn có thể cân nhắc để dạy cho con của bạn những kỹ năng mà bé chưa có đủ hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ nếu con của bạn chưa có những kỹ năng này. Sự hỗ trợ đặc biệt có thể sẽ hữu ích nếu con của bạn thể hiện sự khó khăn với việc sử dụng các kỹ năng này trong một hoặc nhiều hoạt động khác nhau

Hành vi

 • Xếp hàng chờ đợi, đi theo hàng cùng với các bạn khác
 • Ngồi yên lặng trong khi nghe một câu chuyện ngắn
 • Tham gia vào các hoạt động thu dọc sau mỗi trò chơi hay hoạt động học tập
 • Có thể hỏi để yêu cầu được giúp đỡ khi cần thiết
 • Làm việc theo nhóm nhỏ
 • Cố gắng để hoàn tất những nhiệm vụ giáo viên đề ra
 • Đưa ra được chọn lựa cho các hoạt động tự do
 • Hoàn tất được các hoạt động tự do

Ngôn ngữ và Giao tiếp

 • Nói được tên của mình khi được hỏi
 • Hoàn tất được các hoạt động với hai bước đơn giản (Mang giày vào và xếp hàng)
 • Có thể chia sẻ nhận xét, nói lên ý tưởng hoặc những gì đã xảy ra
 • Nghe hiểu được các câu chuyện khác nhau và hiểu được những nhận xét sau câu chuyện
 • Chủ động và trả lời một cách phù hợp một số những tình huống giao tiếp xã hội cơ bản (“Xin chào”, “Tên bạn là gì?”)
 • Tham gia vào các trò chơi tưởng tượng với các bạn đồng trang lứa (Chơi đồ hàng, chơi với thú bông hoặc búp bê, chơi các trò chơi phân vai, v.v)
 • Phân biệt được các bộ phận cơ thể (lưng, bụng, đầu, chân, các bộ phận trên mặt, v.v)
 • Giơ tay để xin được hỗ trợ

Kỹ năng tự chăm sóc bản thân

 • Sử dụng các kỹ năng hợp lý khi đi vệ sinh (nhấn nút xả nước toilet, rửa tay, mặc quần áo sau khi đi vệ sinh, v.v)
 • Trang phục (mang giày, mặc quần áo, mặc đồ bơi, v.v)
 • Bảo quản những đồ dùng cá nhân (bỏ nón và chai nước vào cặp táp, v.v)

Kiến thức học tập

 • Đếm từ 1 đến 10
 • So sánh và nhận biết được sự tương đồng của 01 đến 05 vật thể
 • Phân biệt, phân loại, và đối chiếu được các vật thể
 • Phân loại và đối chiếu dựa trên màu sắc, kích thước và hình dạng
 • Nhận biết được tên mình khi được in hoặc viết ra sẵn
 • Đối chiếu được chữ cái và con số đã được in ra sẵn
 • Nhận biết được chữ cái qua tên gọi của từng chữ cái
 • Phân biệt và gọi tên các màu sắc
 • Hát được bài hát bảng chữ cái

Năm kỹ năng vận động

 • Cằm được bút chì màu, bút lông và viết chì đúng cách
 • Cầm kéo đúng cách để có thể cắt và có thể cắt được theo một hàng
 • Copy, vẽ được các đường thẳng, hình tròn, hình vuông, và hình tam giác
 • Thể hiện sự cố gắng để viết được tên mình
 • Có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm về xúc giác với nước, cát, đất sét, vẽ màu bằng ngón tay, v.v
 • Hoàn tất được các hoạt động đòi hỏi sự tưởng tượng như xếp hình, Lego, xếp khối hình, v.v

Kỹ năng vận động thô

 • Trải nghiệm với lăn tròn, nhảy xa, đứng trên một chân, nhảy lò cò, nhảy cao, nhảy ngựa, nhảy dây
 • Thảy chụp banh lớn và nhỏ
 • Chơi các thiết bị ở sân chơi (cầu tuột, trò chơi leo núi, xích đu, v.v)
 • Trải nghiệm các hoạt động vận động theo nhóm và hoạt động với nhạc

Để tìm hiểu thêm thông tin các chương trinh chúng tôi có thể hỗ trợ con bạn chuẩn bị sẵn sàng đến trường, xin vui lòng liên hệ cô Vy: vy@ethosasia.com

Kid Learning At School

reviews