Understand Me

<Vietnamese is below – Tiếng Việt ở bên dưới>

Learning is a continual process.

We emphasise a practical, problem solving approach to our programmes. We like to help each organisation and participant look at the knowledge we offer and see how they can use it in their everyday life.

Through joining in an Ethos training programme, participant’s become part of a learning community where they make connections to specialists and resources that can help them develop their skills and problem solve well after the programme has finished.

Courses are focused on practical application of the information we provide and use a combination of online and direct instruction with supervision, observation and feedback sessions within the classroom and home.

All programmes are provided in both English and Vietnamese.

I. Awareness Course

Information on child development and disorders is freely available through the internet, but the quality of the information and the language it is presented in often makes parents, specialists and educators feel overwhelmed.

Ethos Awareness Courses are online programmes that can be accessed at any time. They provide reliable information on a range of issues commonly encountered in childhood. The purpose is to provide solid background information that raises people’s awareness and builds the foundations for you to Understand Me.

Awareness Courses are available on the following topics:

 • Autism Awareness
 • ADHD Awareness
 • Learning Disorder Awareness
 • Sensory Processing Awareness
 • Communication Disorder Awareness
 • Behaviour Awareness
 • Anxiety Awareness

All courses include a check of understanding at the end of the course.

II. Support Me – At School

For many educators in Vietnam, supporting a child within a classroom who may learn in a different way to other children is a new experience. The Support Me: At School programme is aimed at building the skills of teaching staff so that they can effectively work to support all children in their classroom.

The Support Me: At School programme begins with building background knowledge through completion of the Awareness Courses. Using online training for foundational information helps to ensure that all participants enter the learning programme with the same level of understanding. Participants then attend workshops where they learn and develop their skills. The final module of the programme is a practical component where participants are observed in the classroom working with children and implementing the strategies that they have learned.

Support Me: At School is suitable for any person that works with children in an educational setting. Participants must be working in a position where they interact with children to complete the practical module for the course.

Support Me: At School is comprised of four modules:

 • Module 1: Child Development and Differences
 • Module 2: Identifying Support Needs and Developing Systems of Support
 • Module 3: Supporting Differences in the Classroom
 • Module 4: Practicum

III. Support Me – At Home

Supporting your child at home is a task that is often shared between parents, extended family and helpers. Usually, each person has their own opinion of how to support your child and this can often cause confusion for the child and impeded their overall progress.

Support Me: At Home is a programme designed to build the skills of family and helpers so that they can effectively work to support your child when they are at home.

The Support Me: At Home programme begins with building background knowledge through completion of the Awareness Courses. Using online training for foundational information helps to ensure that all participants enter the learning programme with the same level of understanding. Participants then attend workshops where they learn and develop their skills. The final module of the programme is a practical component where participants are observed at home working with your child and implementing the strategies that they have learned. This supported approach to implementing new ideas and techniques generally results in greater and sustained patterns of change.

Support Me: At Home is suitable for any person that works with a child that requires specialist support

Support Me: At Home is comprised of four modules:

 • Module 1: Child Development and Differences
 • Module 2: Identifying Support Needs and Developing Systems of Support
 • Module 3: Supporting Your Child
 • Module 4: Practicum

IV. Support Family in Viet Nam

Every parent wants the best for their child, but many are overwhelmed by the amount of information on parenting and child development that is directed at them through the media, family and friends. Knowing what advice to take and having confidence in carrying through on decisions is not always easy for parents.

For many parents in Vietnam, they also need to balance the ideas of their traditional extended family with the expectations of international schools and a modern community: ideas that are often in opposition.

Family:Vietnam aims to provide families with evidence based information and effective strategies for parenting. This programme is suitable for all families and helps them explore what family means to them, the values that they want for their family and how to develop these. Ethos understands that each family is unique and Family:Vietnam uses a problem solving approach to help families make decisions that work for them.

Family:Vietnam is an individual programme built around the needs of each family. A minimum of ten sessions is required for the initial programme.

Học tập là một quá trình liên tục

Chương trình của chúng tôi tập trung vào tính thực hành, khả năng giải quyết vấn đề. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ mỗi tổ chức và những người tham gia khóa đào tạo nghiên cứu kiến thức mà chúng tôi cung cấp và cùng xem xét phương pháp để họ có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Khi tham gia vào khóa đào tạo của trung tâm Ethos, người tham dự sẽ trở thành một thành viên của một cộng đồng nơi mà bạn có thể liên kết với các chuyên gia và những nguồn thông tin mà có thể giúp bạn phát triển kỹ năng và khả năng giải quyết tình huống ngay cả sau khi chương trình đào tạo đã kết thúc.

Khóa đào tạo tập trung vào phương thức để áp dụng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp vào trong tình huống thực tế bằng cả hai hình thức như đào tạo online, và hướng dẫn trực tiếp với các buổi quan sát và phản hồi trong lớp học và ở nhà.

Tất cả chương trình đều được cung cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

I. Khoá Đào tạo về Sự nhận biết

Thông tin về sự phát triển của trẻ và những khiếm khuyết được đăng tải rộng rãi trên mạng lưới Internet, nhưng độ chính xác của thông tin cũng như ngôn ngữ của những nguồn thông tin này thường làm cho phụ huynh, các chuyên gia và các nhà giáo dục cảm thấy bối rối.

Khóa Đào tạo về Sự nhận biết của trung tâm Ethos là một chương trình online mà người học có thể truy cập vào ở bất kỳ thời điểm nào. Khóa đào tạo cung cấp những thông tin đáng tin cậy về đa dạng các vấn đề thường gặp trong quá trình phát triển của trẻ. Mục đích của chương trình là để cung cấp một nguồn thông tin nền vững chắc để có thể gia tăng sự nhận biết và xây dựng nền tảng để phụ huynh có thể Hiểu về Con – Understand Me.

Khóa Đào tạo về Sự nhận biết sẽ bao gồm các chủ đề:

 • Nhận biết về Hội chứng Tự kỷ
 • Nhận biết về Rối loạn Tăng động Giảm chú ý
 • Nhận biết về Khiếm khuyết Học tập
 • Nhận biết về Quá trì Xử lý Giác quan
 • Nhận biết về Khiếm khuyết trong Giao tiếp
 • Nhận biết về Hành vi
 • Nhận biết về Sự lo âu

Tất cả các Khóa Đào tạo đều có bài kiểm tra để đảm bảo rằng phụ huynh đã hiểu được nội dung Khóa đào tạo vào cuối khóa.

II. Hỗ trợ Con – Tại trường

Rất nhiều nhà giáo dục tại Việt Nam, hỗ trợ những học sinh có cách học khác với các bạn khác trong lớp học là một kinh nghiệm mới mẻ. Chương trình Hỗ trợ Con tại trường với mục đích để xây dựng những kỹ năng cho các giáo viên để họ có thể làm việc một cách hiệu quả để hỗ trợ cho tất cả các học sinh ở lớp học.

Chương trình Hỗ trợ Con tại trường bắt đầu với việc xây dựng các kiến thức nền tảng thông qua Khóa đào tạo về Sự nhận biết. Bằng việc sử dụng nền tảng đào tạo online để cung cấp kiến thức nền tảng bảo đảm tất cả người tham dự đều tham gia khóa đào tạo tiếp theo với một nền tảng kiến thức nhất định. Sau đó, người tham gia sẽ tiếp tục tham gia workshops để có thể trau dồi thêm kỹ năng. Phần cuối cùng của chương trình là khóa học mang tính thực tế khi người tham gia đào tạo được quan sát khi đang làm việc với các học sinh trong lớp học và ứng dụng những phương pháp mà họ vừa được đào tạo.

Chương trình Hỗ trợ Con tại trường thích hợp cho tất cả mọi người mà đang làm việc với trẻ trong môi trường giáo dục. Người tham gia phải đang công tác ở vị trí mà họ có thể tương tác với trẻ để hoàn tất phần thực hành cuối cùng của khóa học.

Chương trình Hỗ trợ Con tại trường bao gồm bốn phần:

 • Phần 1: Sự phát triển của trẻ và Những khác biệt
 • Phần 2: Tìm hiểu những Nhu cầu cần được Hỗ trợ và Phát triển hệ thống Hỗ trợ
 • Phần 3: Hỗ trợ những Sự khác biệt trong Lớp học
 • Phần 4: Thực hành

III. Hỗ trợ Con – Tại nhà

Hỗ trợ Con tại nhà là một nhiệm vụ thường được thực hiện bởi ba mẹ, các thành viên khác trong gia đình và người giúp việc. Thông thường, mỗi thành viên sẽ có một ý kiến riêng trong việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ, và điều này có thể gây ra sự bối rối cho trẻ và ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung của trẻ.

Hỗ trợ Con tại nhà là một chương trình đào tạo được xây dựng để xây dựng các kỹ năng cho phụ huynh, gia đình và người giúp việc để tất cả mọi người có thể hỗ trợ trẻ một cách hiệu quả hơn khi trẻ ở nhà.

Chương trình Hỗ trợ tại nhà bắt đầu với việc xây dựng kiến thức nền tảng thông qua Khóa Đào tạo về Sự nhận thức. Bằng việc sử dụng nền tảng đào tạo online để cung cấp kiến thức nền tảng bảo đảm tất cả người tham dự đều tham gia khóa đào tạo tiếp theo với một nền tảng kiến thức nhất định. Sau đó, người tham gia sẽ tiếp tục tham gia workshops để có thể trau dồi thêm kỹ năng. Phần cuối cùng của chương trình là khóa học mang tính thực tế khi người tham gia đào tạo được quan sát và phản hồi khi đang làm việc với trẻ tại nhà và ứng dụng những phương pháp mà họ vừa được đào tạo. Hướng tiếp cận của chương trình hỗ trợ này là để ứng dụng những ý tưởng và kỹ thuật mới để có thể mang lại được kết quả tốt hơn và bảo đảm sự nhất quán và bền vững cho những thay đổi.

Chương trình Hỗ trợ trẻ tại nhà thích hợp cho tất cả mọi người mà có tương tác với trẻ có nhu cầu cần được hỗ trợ đặc biệt.

Chương trình Hỗ trợ trẻ tại nhà bao gồm bốn phần:

 • Phần 1: Sự phát triển của trẻ và những khác biệt
 • Phần 2: Tìm hiểu những nhu cầu cần được hỗ trợ và xây dựng hệ thống hỗ trợ
 • Phần 3: Hỗ trợ trẻ
 • Phần 4: Thực hành

IV. Hỗ trợ Gia đình tại Việt Nam

Tất cả phụ huynh đều mong muốn điều tốt nhất cho con của mình, nhưng có thể họ sẽ bị bối rối bởi những nguồn thông tin về cách làm cha mẹ và sự phát triển của trẻ mà họ tiếp cận mỗi ngày thông qua truyền thông, từ gia đình hoặc những người xung quanh. Để biết được mình nên tiếp nhận những lời khuyên nào cũng như cảm thấy tự tin trong những quyết định của mình không phải lúc nào cũng dễ dàng cho những bậc phụ huynh.

Đối với rất nhiều phụ huynh ở Việt Nam, họ cần phải giữ sự cân bằng giữa những suy nghĩ truyền thống trong gia đình với những yêu cầu của môi trường giáo dục quốc tế và trong một xã hội hiện đại: và những quan niệm này thường xuyên đối nghịch nhau.

Chương trình Hỗ trợ Gia đình tại Việt Nam nhằm để cung cấp cho các gia đình những thông tin đã được kiểm chứng và những phương pháp hiệu quả cho phụ huynh. Chương trình hỗ trợ thích hợp cho tất cả các gia đình và giúp họ có thể khám phá được ý nghĩa của gia đình, cũng như những giá trị thật sự mà họ có thể mang đến cho gia đình của họ và hỗ trợ để các gia đình có thể phát triển được những giá trị này. Trung tâm Ethos hiểu được mỗi gia đình đều có những đặc trưng riêng và trung tâm dùng cách tiếp cận giải quyết vấn đề để hỗ trợ các gia đình có thể đưa ra những quyết định có ích cho họ.

Hỗ trợ Gia đình tại Việt Nam là một chương trình được xây dựng dựa trên nhu cầu của mỗi gia đình. Chương trình sẽ được bắt đầu với phần đầu tiên gồm với thời lượng tối thiểu là 10 buổi.